המלצות מדיניות למשרד לשוויון חברתי

הגברת תעסוקת מבוגרים וקידום שוויון מגדרי

מדד מחירים לאזרחים ותיקים

באמצעות נתונים של סקרי הוצאות משק הבית, בשת"פ עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פותח מדד מחירים ייחודי לאזרחים הוותיקים, אשר מאפשר להשוות את התפתחות שינויי המחירים מבחינתם, להתפתחות שינויים אלה מבחינתה של כלל האוכלוסייה. זאת כדי לבחון את התאמתו ככלי חלופי להצמדת הקצבאות של האזרחים הוותיקים.

תעסוקת מבוגרים בישראל

שיעור ההשתתפות של העובדים המבוגרים (50+) בשוק העבודה בישראל נמצא בירידה כבר משנות החמישים המוקדמות, ומגמה זו רק מחריפה. לרמת תעסוקה נמוכה בקרב מבוגרים עשויות להיות השלכות חברתיות וכלכליות קשות, מצב זה צפוי להשית נטל גדל והולך על התקציב הציבורי. נדרשים צעדי מדיניות מניעתיים הממוקדים בצמצום נשירת העובדים המבוגרים, כמהלך משלים למדיניות המסורתית התגובתית, שממוקדת בהשבת מבוגרים למעגל התעסוקה.

מדיניות הפנסיה בישראל: מודל אופטימלי וכלים פיננסיים מתאימים

בחינת מודל הפרישה מעבודה ובחינת הוצאות הביטוח הלאומי לקצבאות אזרחים ותיקים, מראה שיש צורך מיידי לנקוט צעדים שיביאו לחיזוקה של המערכת הפיננסית. צעדים שיאפשרו לה להמשיך ולשלם קצבאות אזרחים ותיקים ברמה סבירה, תוך הגברת השוויון.

גיל פרישה ומנגנוני פרישה גמישים במערכת הפנסיה

על פי ה-OECD  מחצית ממדינות הארגון נוקטות בצעדים להעלאת גיל הפרישה, וישנן כבר מדינות בהן התקבלה ההחלטה להצמידו לתוחלת החיים. נכון לשנת 2016 יש פער בגיל הפרישה בין גברים לנשים רק ב-9 ממדינות ה-OECD. נראה אפוא שהעלאת גיל הפרישה לנשים הוא צעד בלתי נמנע, והצמדתו לתוחלת החיים של כלל האוכלוסייה בישראל היא רק שאלה של זמן.

תעסוקת מבוגרים בישראל:  מדיניות לשילוב ושימור בני 50+ בשוק העבודה

צמצום נשירת עובדים מבוגרים משוק העבודה הוא מהלך קריטי לטובת שיפור רמת החיים וצמצום שיעורי העוני. על מנת להוציאו לפועל יש לאמץ מודל רחב של "למידה לאורך החיים" המאפשרת פיתוח של יכולות הפרט לכל אורך שלבי הקריירה.

דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה

הדיון בפערים החברתיים בישראל מתמקד ברובו באי שוויון בהכנסות, שהתרחב בעשורים האחרונים. בשנים אלה התפתחה עוד מגמה בעייתית- היווצרותם של "מעמדות" מובחנים בשוק העבודה, הנבדלים לא רק בהכנסה אלא גם ברמת הביטחון התעסוקתי של חבריהם, בתנאים הסוציאליים הנלווים ובאופק הפנסיוני שלהם.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il