המלצות מדיניות לשר האוצר

בטווח המיידי

הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לשכירים ולעצמאיים

כל עוד המשק נמצא בשיעור אבטלה של 10% ומעלה

יצירת מסלול נוסף למסלול החל"ת

ככלי מדיניות משלים הכולל סבסוד של עבודה חלקית לזמן מוגבל. כלי זה יספק למעסיקים גמישות שתשפר את עמידות המגזר העסקי ותסייע להקטנת שיעורי האבטלה בתקופות משבר

חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה

קידום עבודה מהבית

עידוד יום בשבוע לעבודה מהבית באמצעות הטמעת טכנולוגיות לעבודה מרחוק בענפים המאפשרים זאת; והתאמת חוק שעות עבודה ומנוחה לכך.

חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה

רענון מסלולי הכשרה מקצועית ושיתוף המעסיקים במהלך

תוך מתן מענק דמי קיום עד תום ההכשרה המקצועית

ההון האנושי בישראל

הפניית התקציבים שיועדו להאצת הצמיחה - להשקעה בתשתיות ירוקות וקידום כלכלה דלת-פחמן

ישראל 2050 - השפעות על הצמיחה המקרו-כלכלית בישראל

הגנה על תיק החיסכון הפנסיוני מתעסוקה

באמצעות דחיית הפרישה, תוך הגדלת הקצאת אג"ח מיועדות למועסקים הנמצאים כ- 5 שנים לפני פרישה.

סקירה

בטווח הבינוני והארוך

העלאת גיל הפרישה והצמדתו לתוחלת החיים

גיל פרישה ומנגנוני פרישה גמישים במערכת הפנסיה

חיזוק ושימור המועסקים בני 50+ בשוק העבודה

העלאת שיעור תעסוקת מבוגרים בעקבות מגיפת הקורונה

שיפור כושר התחרות וחיזוק המוכנות של המשק הישראלי למשבר האקלים להבטחת כושר התחרות

ישראל 2050 - השפעות על איכות החיים של הציבור בישראל

מתן סיוע לאוכלוסיות החלשות שנפגעו במשבר, באמצעות הקלות בנגישות

התאמת מערכת החינוך לכישורים הנדרשים במאה ה-21

התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il