המלצות מדיניות למשרד המשפטים

הסדרת היחסים בין רשויות השלטון ומעמדם של חוקי יסוד

השלמת המפעל החוקתי

מדינת ישראל היא דמוקרטיה ייחודית, יהודית ודמוקרטית, אך ההסדרים החוקתיים וכללי המשחק בה שבריריים במיוחד. ההצעות האחרונות לשינויים דרמטיים ביחסים שבין הרשויות מגיעות לאחר שנים של משבר פוליטי ומשברים גלובליים. שבריריות זו של המוסדות הדמוקרטיים ושל כללי המשחק מוצאת ביטוי גם בשינויים התכופים שנעשו בשנים האחרונות בחוקי היסוד. לפיכך אנו מזהים צורך דוחק בקיבוע של כללי המשחק בישראל באופן שיסיר מעל הציבור את החשש שכל החלפת שלטון יכולה בנקל להוביל להחלפת המשטר החוקתי כולו.

ביקורת חוקתית: התפתחות, דגמים והצעה לעיגון הביקורת השיפוטית בישראל

דגם הביקורת החוקתית המוצע מבקש לקדם את הדיאלוג בין הרשויות ולאזן בין יכולתו של בית המשפט להגן באופן מיטבי ועצמאי על זכויות אדם, ובה בעת לשפר את ההיענות לשיקול דעתן של הרשויות הפוליטיות. המחקר מציג בחינה תאורטית והשוואתית של סוגיית הביקורת החוקתית וכולל סקירה של התפתחות הביקורת החוקתית בעולם.

בחירת שופטים לערכאות עליונות

בכל הדמוקרטיות הליברליות בית משפט עליון עצמאי הוא רכיב חשוב בשמירה על מנגנוני הדמוקרטיה ועל זכויות הפרט והמיעוטים. עצמאותו של בית המשפט העליון תלויה במידה רבה בעיצוב מנגנונים ראויים למינוי והדחה של שופטים. מנגנונים אלו צריכים להבטיח איזון בין עקרון אי-התלות והמקצועיות של השופטים לבין עקרון האחריותיות הדמוקרטית ושיקוף המגוון החברתי. כדי לאזן בין עקרונות אלו ולהגשימם, דמוקרטיות בעולם אימצו מגוון של שיטות לבחירת שופטים.

שימור ושיפור מודל הוועדה לבחירת שופטים

שמירת האיזונים הקיימים בוועדה לבחירת שופטים, בראשם, החלוקה שבין קואליציה ואופוזיציה בייצוג הפוליטי. לצד זאת, חשוב לשפר את מקצועיות חברי הוועדה ובמקביל לפעול למניעת ניגודי עניינים, תוך בלימת כל ניסיונות לפוליטיזציה של מודל מינוי השופטים.

פסקת ההתגברות

פסקת ההתגברות, המבקשת להעניק לכנסת את הסמכות לחוקק חוקים מחדש, תהפוך אותנו למדינה היחידה בעולם שבה הסמכות לחוקק אינה מרוסנת על ידי בית המשפט, מדינה אשר אין בה שום מגבלות על המוסדות הפוליטיים. כך שלמעשה, החירויות והזכויות של כולנו יהיו תלויים אך ורק בפוליטיקאים.

מנגנון החריגה ("פסקת ההתגברות") - בין קנדה לישראל

מחקר מדיניות זה מסביר מהי פסקת התגברות (או בשמה הנכון יותר, "מנגנון חריגה"), מהם השימושים שנעשו בה בארץ מוצאה – קנדה, ומדוע היא אינה מתאימה לישראל.

אם לא "רפורמה"- אז מה כן?

פרופ' סוזי נבות מסבירה איך אפשר לתקן את מערכת המשפט ולשמור על האיזון בין הרשויות תוך כדי שמירה על הדמוקרטיה

איך בוחרים שופטים בישראל?

ד"ר גיא לוריא מסביר במחקר בדקה איך השיטה עובדת, למה היא עובדת ולמה זו תהיה טעות לשנות אותה

סמכויות החירום של שר המשפטים במנהל בתי המשפט

על רקע התפשטות מגפת הקורונה, פעל שר המשפטים לצמצום פעילות בתי המשפט. הסמכויות שניתנו לשר המשפטים אז בחוק ובתקנות שהתקין, וכן אופן הפעלתן, פגעו בעצמאות המוסדית של בתי המשפט. ישנה חשיבות בשמירת עקרונות העצמאות השיפוטית והאחריותיות השיפוטית במינהל בתי המשפט בזמן חירום, לטובת שמירה על האיזונים והבלמים בין הרשויות.

אמות מידה להערכת היועמ"ש

הגברת השקיפות והאחריותיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל יחידות הכפופות לו תוך פרסום תכנית עבודה רב־שנתית ודוח שנתי מפורט ;דיווח ע"פ אמות המידה שייקבעו על פי מדדי תפוקה, הצלחה ואיכות הניהול; יצירת מערכת המדדים המלאה תיעשה בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה והציבור.

תהליכי חקיקה ממשלתית

כנסת ישראל נחשבת לפרלמנט בו היקפי החקיקה חסרי תקדים וכזה שהממשלה שולטת בסדר היום ובהליך החקיקה. אך כיצד באים לידי ביטוי מאפיינים אלו בתהליך החקיקה הממשלתי, למן הרגע שבו מתגבש במשרד ממשלתי רעיון להצעת חוק ועד לכניסתו לספר החוקים?

המשפט הפלילי וזכויות יסוד

חוק-יסוד: זכויות במשפט

נחוץ לעגן במפורש את הזכות להליך הוגן ואת זכויות המשנה שלה בחוק יסוד. המחקר מסביר מדוע עיגון כזה הוא חיוני, מציג כיצד מדינות אחרות מעגנות את הזכות בחוקותיהן, ומציע נוסח לחוק היסוד

הסדרת יחסי הפרקליטות והתביעה המשטרתית

הגברת הבקרה מצד הפרקליטות על התביעה המשטרתית; התנעה מחדש של איחוד התביעה המשטרתית עם הפרקליטות.

השלמת הרפורמה בעבירות ההמתה

יש להשלים את הליך החקיקה למדרג האחריות של הרפורמה העוסקת בעיקר במצבים של תאונות דרכים ותאונות עבודה.

קידום הרפורמה בעבירות ההסתה לגזענות ולאלימות

תיקון העבירות של הסתה לאלימות וההסתה לגזענות, כך שישמרו על חופש הביטוי מצד אחד, אך גם יספקו הגנה נאותה על הערכים המוגנים מצד שני.

חקיקת חוק הגנת פרטיות חדש

במיוחד לאור משבר הקורונה וצעדי המעקבים הדיגיטליים שננקטו יש לאסדר את תחום הפרטיות ולתקן את החקיקה בהתאם.

חיזוק שלטון החוק, מנהל תקין וקשר עם הציבור

המאבק בשחיתות שלטונית

המלצות יישומיות לחיזוק המודעות במאבק בשחיתות השלטונית ולסלידה שיש לפתח כלפי מי שמעשיהם לקו בה. התוכנית ממליצה להתמקד במהלכי אכיפה משלימים, לאלה הננקטים היום, כדי לייעל ולהעצים את המאבק למיגורה של השחיתות הציבורית, בין היתר באמצעות היחידה החדשה שהוקמה ב-2020 במשרד המשפטים שמטרתה לעסוק במאבק בשוחד ושחיתות.

קידום השקיפות השלטונית

קידום ממשל תקין באמצעות חיזוק מנגנוני השקיפות והדיווחיות ראוי שיהיה נושא מרכזי בעבודתה של כל ממשלה שתקום ,שאמורה לשאוף לחזק את אמון הציבור במוסדות הקיימים ובמשטר הדמוקרטי.

ניסוח כללי אתיקה לחברי ממשלה המבוססים על המלצות ועדת שמגר

טוהר המידות בשירות הציבורי לא חייב להיקבע אך ורק על ידי החלטות שיפוטיות ונורמות שנקבעות בעקבות הדחות של שרים במצבים שבהם הוגש כנגדם כתב אישום. לפתחן של ממשלות ישראל עומדת הצעת הנשיא שמגר ז"ל ועבודת ההמשך שנעשתה על ידי ועדת השרים בראשות השר יעקב נאמן ז"ל לניסוח והטמעה של כללי אתיקה לחברי הממשלה.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il