המלצות מדיניות למשרד לשירותי דת

ייעולו של מערך הכשרות

מערך הכשרות בישראל - סקירת נתונים

מחקר חדש חושף נתונים על מערך הכשרות ומצביע על פערים משמעותיים בעלויות ההשגחה והיעדר סטנדרטיזציה במועצות הדתיות, שיוצרים אי שוויון בין העסקים. היקף סבסוד המדינה נאמד בכ-13 מיליון שקלים בשנה.

חיזוק הנציגים בשירותי הדת

מחלקות הדת: אספקת שירותי דת על ידי הרשויות המקומיות

מאז הקמתה מספקת מדינת ישראל שירותי דת יהודיים, והמודל המקובל והמוכר לכך הוא אספקה באמצעות מועצה דתית — גוף מקומי עצמאי ונפרד מהרשות המקומית. סמכותן של הרשויות המקומיות לספק את רוב שירותי הדת לא הוסדרה בחוק במפורש, אך למודל מחלקות הדת ברשויות המקומיות יש לדעתנו עדיפות על פני מודל המועצה הדתית. אך השינוי צריך להיות מלווה בשני מהלכים משלימים: האחד, הגדרת סל שירותים שילווה בחקיקה, והשני, הסדרה בחוק את סמכויותיהן של הרשויות

הרבנות המקומית הממסדית בישראל

סקירת תופעת הרבנות, מבחינה היסטורית ומבחינת החקיקה, מלמדת על פער מהותי בין אופי הרבנות המקומית במסורת ישראל ובין אופי הרבנות המקומית הממסדית כיום. בשל המבנה הנוכחי של מערך הרבנות המקומית הממסדית עולות בעיות הקשורות ברמת האפקטיביות של המערך והתנגשויות בשדה הנורמטיבי, ונדרש שינוי עמוק במבנה מערך הרבנות המקומית הממסדית.

המועצות הדתיות: שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה

המועצות הדתיות סובלות מליקויים משמעותיים בכל תחומי פעילותם ומשביעות רצון נמוך של הציבור. הסיבות לכך נעוצות בפוליטיזציה, בריכוזית המשרד ובהיעדר ייצוגיות של התושבים המקומיים. לפיכך, מוצע לבטל את המועצות הדתיות ולהעביר את אספקת שירותי הדת לרשויות המקומיות תוך שמירה על מנגנון רגולטורי במשרד לשירותי דת.

בתי הדין הרבניים - שירות דת או ערכאה שיפוטית?

הליקויים בהתנהלות בתי הדין הרבניים כערכאה שיפוטית רבים, ומגלמים נורמות ירודות של התנהלות המערכת השיפוטית, של שמירה על זכויות הנידונים והתנהלות הדיינים. מוצע להעביר את הנהלת בתי הדין הרבניים מהמשרד לשירותי דת ולמשרד המשפטים. בנוסף, יש לבצע הפרדה מוחלטת בין תפקידי הדיינות ובין תפקידי הרבנות, כך שהרבנים הראשיים לא ישמשו כנשיאי בית הדין הגדול.

העלאת נושאים ביחסי דת ומדינה על סדר היום

שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה

שחיקתו של הסטטוס קוו יכולה לאפשר יצירת הסדרים חדשים העוסקים בשאלה העקרונית של יחסי דת ומדינה - היכן עובר הגבול בין הדת ובין המדינה ואם נכון שהמדינה תסדיר נושאים כה רבים בתחום האמונה הדתית.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il