החברה הערבית בישראל

קידום החלטת חומש - 923

החלטה 922 הוכיחה את נכונותה של המדינה להקצות משאבים משמעותיים לטובת הפיתוח הכלכלי של החברה הערבית בישראל. תכנית החומש הבאה חייבת לשים דגש על קידום תעסוקה גם באמצעות רפורמה בחינוך וברווחה.

שיפור מנגנון קבלת ההחלטות הממשלתי באמצעות ייצוג הולם

במוקדי קבלת ההחלטות בשירות המדינה חסר ייצוג הולם של המגוון הישראלי. להיעדר הייצוג במקומות אסטרטגיים אלו השלכות רבות. ייצוג הולם יבטיח כי ההחלטות שיתקבלו יתאימו לצרכים של כל קבוצות האוכלוסייה במדינה, הנובעים ממאפייניהן הייחודים ומההקשר החברתי, הכלכלי, הפוליטי והתרבותי שלהן.

החברה הערבית ומשבר הקורונה: נתוני כניסה, השפעות והמלצות ליציאה מחוזקת

המלצות מדיניות לשילוב שוויוני של החברה הערבית: השקעה במערכת החינוך ותקצובה באופן שוויוני; השקעה ברשויות המקומיות הערביות על ידי יצירת תשתית תעסוקתית ותחבורתית הולמת; השקעה בשילוב האזרחים הערבים במערכת ההשכלה הגבוהה; השקעה במיזמים כלכליים; הנגשת מערכת האשראי הבנקאי והחוץ־בנקאי; שילוב עובדים ערבים בשירות הציבורי ובחברות ממשלתיות; והתאמה והרחבה של מערך ההכשרות המקצועיות לאוכלוסייה הערבית

החברה הערבית: המלצות מדיניות לשיפור וטיוב המצב החברתי- כלכלי

אינדיקציות ראשוניות להשפעת משבר הקורונה בחודשים יוני-יולי מלמדות שהתחזיות שצפו שהעובדים הערבים יתקשו יותר מהעובדים היהודים להשתלב בחזרה בשוק העבודה מתממשות. במקביל, גם הלמידה מרחוק במערכת החינוך פוגעת בעיקר בתלמידים ובתלמידות מרקע חברתי־ כלכלי חלש.

>> שילוב החברה הערבית בתהליכי קבלת החלטות
>> המלצות מדיניות למיגור הפשיעה והאלימות ומודל ״שנת מעבר״
>> תפיסה תכנונית חדשה לטיפול במצוקת הקרקעות, התכנון והבניה

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל ויישום
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il