המלצות מדיניות לשר התרבות

חיזוק מעמד המועצה הישראלית לתרבות ואמנות

קידום רפורמה במעמדה ובסמכויותיה של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, תוך הגדרה ברורה ומצמצמת של סמכויות הדרג הפוליטי והבירוקרטי של המשרד; מינוי חברי המועצה על בסיס כישורים המתאימים לתחומי התרבות והאומנות, בהתחשב במגוון הזהויות והתרבויות בחברה הישראלית; וקידום שקיפות ושיתוף הציבור

גיוון מקורות המימון הציבורי

לצורך צמצום התלות בשיקול דעתם של הגופים השלטוניים המקצים את המימון הציבורי; עיצוב דרכי מימון נוספות- באמצעות סיוע ציבורי עקיף למוסדות וליוצרים או לעידוד סיוע שאינו ציבורי

הרחבת החינוך לתרבות מגיל צעיר ולכל שכבות האוכלוסייה

חינוך לתרבות ולאוריינות תרבותית מאפשר חשיפה למגוון ולפתיחות רב-תרבותית ומקדם לכידות חברתית ואמון

ביסוס שיח ציבורי

לצמצום תלותם של אלה הפועלים בתחומי התרבות בשיקול דעתם של הגופים השלטוניים המקצים את המימון הציבורי הישיר ואחראים לחלוקת הכספים, יעוצבו דרכי מימון נוספות, כמו בסיוע ציבורי עקיף למוסדות וליוצרים או לעידוד סיוע שאינו ציבורי. יודגש כי מוצע להותיר את המימון הציבורי הישיר כמקור המימון הציבורי העיקרי בשל היתרון הטמון בראייה כוללת של צורכי התרבות בחברה והאפשרות הנובעת מכך למתן מענה למגוון הצרכים, תחומי התרבות וקבוצות האוכלוסייה.

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il